Szkoła polska

Przy Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach nad Menem prowadzone są lekcje języka polskiego dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych (od 6 do 18 lat). Treść zajęć oparta jest na zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą i zawiera naukę czytania, pisania, elementy historii, kultury, geografii i wiedzy o współczesnej Polsce. Ich specyfiką jest także nacisk na prawidłową wymowę i sygnalizowanie rodzicom ewentualnych problemów artykulacyjnych dzieci.
Uczniowie w wieku 14-18 lat mają możliwość uzyskania certyfikatu Polskiego Instytutu Językowego na poziomie Bi i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Podziękowanie za wsparcie dla:

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała w 2022r. dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", na wykonanie zadania publicznego: „Wsparcie edukacji polonijnej w Republice Federalnej Niemiec”.
Wsparcie w ramach zadania dotyczy przekazania środków finansowych organizacjom polonijnym na organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz realizację inicjatyw i wydarzeń promujących i popularyzujących j. polski, historię Polski oraz wiedzę o Polsce.